นายอำเภอท่าอุเทน ติดตาม การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษา

วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ได้ออกนิเทศ ติดตาม การเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *