การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลพื้นฐาน    
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
01 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้อง
กับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
📢 กลุ่มบริหารงานบุคคล
📢 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
📢 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
📢 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
📢 http://www.cbwschool.net/ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 📢 http://www.cbwschool.net/therole
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/content/04.pdf
05 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
📢 http://www.cbwschool.net/ติดต่อโรงเรียน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
– กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการ
สรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น
📢 http://www.cbwschool.net/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564
📢 เว็บไซต์โรงเรียน
📢 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
📢 FacebookPage โรงเรียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 📢 http://cbwschool.net/กระดานสนทนา ถาม-ตอบ
09 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น 📢 http://www.cbwschool.net/เว็บไซต์โรงเรียน
📢 https://twitter.com/ทวิตเตอร์
📢 https://www.facebook.com/เพจโรงเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  การดำเนินงาน
   
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
010 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564
📢 http://www.cbwschool.net/10-แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/011-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📢 http://www.cbwschool.net/012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf
การปฎิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร
📢 http://www.cbwschool.net/handbook
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ
📢 http://www.cbwschool.net/content/014.pdf
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/015-ข้อมูลสถิติการให้บริการ.pdf
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📢 http://www.cbwschool.net/content/uploads/
016.รายงานสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการของ.pdf
017 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
📢  http://www.cbwschool.net/e-service/
📢  ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน MIS-School
📢  ระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS
📢  ระบบตรวจผลการเรียนของนักเรียน SGS และระบบอีเมล์โรงเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢  http://www.cbwschool.net/018แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน-ประจำปีงบประมาณ2564
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢  http://www.cbwschool.net/019-รายงานกำกับติดตามการใช้ใช้จ่ายงบประมาณ-2564-.pdf
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📢 http://www.cbwschool.net/020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/021-เผยแพร่แผน
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/023.pdf
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📢 http://www.cbwschool.net/024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
📢 http://www.cbwschool.net/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกำลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในสถานศึกษา
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
📢 http://www.cbwschool.net/การดำเนินการตามนโยบาย-การบริการทรัพยากร
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
📢 http://www.cbwschool.net/หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
o เป็นรายงานผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
📢 http://www.cbwschool.net/รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ
📢 http://www.cbwschool.net/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม.pdf
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
📢 http://www.cbwschool.net/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในสถานศึกษา
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢http://cbwschool.net/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต-64.pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
📢 http://cbwschool.net/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/033-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
📢 http://www.cbwschool.net/mission/
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf/
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/content/036-ประเมินความเสี่ยง.pdf
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
o เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/content/uploads/037-แผนบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/038-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/039.pdf
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢 http://www.cbwschool.net/040.pdf
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📢 http://www.cbwschool.net/041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา  
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา*
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น
o
043 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา*
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o