กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร
นายมิตรชัย ไชยนาน
ผู้อำนวยการ
Email : mitchai.c@cbwschool.net
นายสุกิจ กลางประพันธ์
รองผู้อำนวยการ
E-mail : sukit.k@cbwschool.net