กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร
นายมิตรชัย ไชยนาน
ผู้อำนวยการ
Email : mitchai.c@cbwschool.net
ตำแหน่ง ว่าง
นายศักดิ์ดาเดช นาดี
วท.บ.ชีววิทยา
รองผู้อำนวยการ

Email : sakdadet@cbwschool.net