กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจุฑาทิพย์ จุลศรี
คศ.บ.พัฒนาชุมชน/คบ.ภาษาไทย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร
Email : juthatip@cbwschool.net
นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่
ค.บ.เคมี
งานบุคลากร
Email : prasit.p@cbwschool.net