กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจุฑาทิพย์ จุลศรี
คศ.บ.พัฒนาชุมชน/คบ.ภาษาไทย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร
Email : juthatip@cbwschool.net
นางสาวปรารถนา มหามาตย์
กษ.บ.ธุรกิจเกษตร
งานบุคลากร
Email : prattana@cbwschool.net
นางสาววิจิตรา ปุยวงศ์
คบ.สังคมศึกษา
งานธนาคารโรงเรียน
Email : wijittra@cbwschool.net