ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2528 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีเป็นสถานที่เรียน และครู-อาจารย์จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีมาช่วยสอน โดยมีนายถวิล วดีศิริศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุเทนพัฒนาในสมัยนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

p2

-ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่สาธารณะ มีพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

-ในปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-(ค.อมต.ลส.) รุ่นที่ 3 และได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 10 ให้เป็นโรงเรียนแม่แบบแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครพนม

-ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุ่นที่ 2 ( มพชส.)

-ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) กลุ่มที่ 1ของจังหวัดนครพนม

-ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
-ในวันที่15พฤศจิกายน 2544 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีวิทยาคม