กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายศักดิ์ดาเดช นาดี
วท.บ.ชีววิทยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Email : sakdadet@cbwschool.net
นายไพโรจน์ นาโควงค์
คบ.คณิตศาสตร์
งานนโยบายและแผนงาน
Email : pnakowong@cbwschool.net
นายสัญญาพงศ์ อัครจันทร์
คบ.วิทยาศาสตร์
งานบริหารพัสดุงาน และสินทรัพย์
Email : sanyapong23@cbwschool.net
นางสาวสกุลรัตน์ ธเนศสุนทร
ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม
งานการเงิน
Email : sakunrat.t@cbwschool.net
นางอรสา วันดี
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
งานบัญชี
Email :  jinnie@cbwschool.net
นางสาวลัดดา กลางประพันธ์
ค.บ.ชีววิทยา
งานพัสดุ
Webmaster
E-mail : ludda.k@cbwschool.net