กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายศักดิ์ดาเดช นาดี
วท.บ.ชีววิทยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Email : sakdadet@cbwschool.net
นายไพโรจน์ นาโควงค์
คบ.คณิตศาสตร์
งานนโยบายและแผนงาน
Email : pnakowong@cbwschool.net
นายสัญญาพงศ์ อัครจันทร์
คบ.วิทยาศาสตร์
งานบริหารพัสดุงาน และสินทรัพย์
Email : sanyapong23@cbwschool.net
นางทิพย์สุดา เจริญธรรม
ศษ.บ.ชีววิทยา
งานการเงิน
Email : thipsudaggg@cbwschool.net
นางสาวกรกฏ ไชยเพชร
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
งานบัญชี
Email : colaiicob-ii@cbwschool.net