กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรุ่งทิพย์ นามมีฤิทธิ์
คบ.ฟิสิกส์/กศ.ม.บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

Email : rung@cbwschool.net
นายชิตพล เกิดมงคล
คบ.สังคมศึกษา
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Email : pookpes@cbwschool.net
นางสาววรรณนิศา เชื้อกุณะ
คบ.ภาษาอังกฤษ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
Email : wannisa1990@cbwschool.net
นายศรัณย์ ไชยทองศรี
ศษ.บ.พลศึกษา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Email : saranchaitongsri24@cbwschool.net
นายเศรษฐา อุณาพรหม
คบ.พลศึกษา
งานสารวัตรนักเรียน
Email : naka@cbwschool.net
นางสาวพัชรีย์ แสนคำ
คบ.วิทยาศาสตร์
งานสุขอนามัยและการพยาบาล
Email : patcharee.s@cbwschool.net