กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรุ่งทิพย์ นามมีฤิทธิ์
คบ.ฟิสิกส์/กศ.ม.บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

Email : rung@cbwschool.net
นายสิทธิพร ไชยศล
คบ.สังคมศึกษา
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Email : sittiporn.c@cbwschool.net
นายธนธรณ์ สุภาชาติ
คบ.คณิตศาสตร์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
Email : thanathorn.s@cbwschool.net
นางสาว ณัฐณิชา สำราญพล
คบ.ภาษาไทย
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Email :natnicha.s@cbwschool.net
นายนัฐพล ศิริวงค์
natthapon.s@cbwschool.net