สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หยดน้ำ บั้งไฟ ส้มปลาโด หนังสือ ช.บ.ว.


หยดน้ำ หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว ช.บ.ว.

บั้งไฟ หมายถึง เป็นพื้นที่ ที่อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มาก่อตั้งบ้านไชยบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ส้มปลาโด หมายถึง แหล่งที่มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาเผยแพร่ เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้กับประชาชน คือการจัดทำส้มปลาโด ทำจากปลาชะโดที่มีชื่อเสียง

หนังสือ หมายถึง ตัวแทนของสถานศึกษาเป็นแหล่งอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์
ช.บ.ว.หมายถึง โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

หยดน้ำ บั้งไฟ ส้มปลา โดหนังสือ ช.บ.ว. หมายถึง เป็นแหล่งให้การอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ให้ความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งสืบทอดตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จากบรรพบุรุษ