วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจะเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ และพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะการใช้ ICT อย่างเ็ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยนำปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนรู้คู่ชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษธที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะการใช้ ICT อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหาร การจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. นักเรียนเป็นคนดี มีสติปัญญา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
4. เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน

อตฺตานํ  ทมยนฺฺติ ปฏิทานํ (คนขยันหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ)

คติพจน์ของโรงเรียน

เรียนก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล ฝักใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน ขาว-น้ำเงิน

ขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์สดใส ความใหม่ ความรู้สึกปลอดภัย

น้ำเงิน หมายถึง สีที่ให้ความรู้สึกสงบ เคร่งขรึม มั่นคง

ขาว-น้ำเงิน หมายถึง มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ สู่การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและมั่นคง

อักษรย่อของโรงเรียน ช.บ.ว.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสัตบรรณ