กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางพัชรี เสนจันทร์ฒิไชย
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Email : keaw@cbwschool.net
นางอรทัย ธรรมโม
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คม.บริหารการศึกษา
งานทะเบียน
Email : orathai@cbwschool.net
นางสาวพรทิพย์ นันทะกุล
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน
งานวัดผลประเมินผล
Email : phontip.n@cbwschool.net
นางสาวอรอุษา กับแฟง
คบ.คณิตศาสตร์
งานแนะแนว
Email : aonusa@cbwschool.net
นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์
คบ.คณิตศาสตร์
งานห้องสมุด
Email: kaewta@cbwschool.net
นายพิเชษฐ จุลศรี
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และสารสนเทศเทคโนโลยี

Email : workshop@cbwschool.net
นางสาวประภาภรณ์ ศรีวรสาร
คบ.ภาษาไทย
งานสารบรรณ
Email : prapapron.s@cbwschool.net