กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางพัชรี เสนจันทร์ฒิไชย
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Email : keaw@cbwschool.net
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
วท.บ. คอมพิวเตอร์ 
 งานทะเบียน
Email : smooth.p@cbwschool.net
นางสาวพรทิพย์ นันทะกุล
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน
งานวัดผลประเมินผล
Email : phontip.n@cbwschool.net
นางสาวอรอุษา กับแฟง
คบ.คณิตศาสตร์
งานแนะแนว
Email : aonusa@cbwschool.net

นางสาววรรณนิศา เชื้อกุณะ
คบ.ภาษาอังกฤษ
Email : wannisa1990@cbwschool.net
นายพิเชษฐ จุลศรี
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และสารสนเทศเทคโนโลยี

Webmaster
Email : workshop@cbwschool.net