กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอัจฉรียา บุโพธิ์
ป.บัณทิต บริหารการศึกษา / คศ.บ.โภชนาการชุมชน
รองผู้อำนวยการ
Email : achareeya@cbwschool.net
นางพัชรี เสนจันทร์ฒิไชย
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Email : keaw@cbwschool.net
นางอรทัย ธรรมโม
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คม.บริหารการศึกษา
งานทะเบียน
Email : orathai@cbwschool.net
นางอรสา วันดี
คบ.ภาษาอังกฤษ
งานวัดผลประเมินผล
Email : jinnie@cbwschool.net
นางสาวอรอุษา กับแฟง
คบ.คณิตศาสตร์
งานแนะแนว
Email : aonusa@cbwschool.net
นางสาวกรกฏ ไชยเพชร
คบ.คณิตศาสตร์
งานทะเบียน
Email : colaiicob-ii@cbwschool.net
นายพิเชษฐ จุลศรี
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และสารสนเทศเทคโนโลยี

Email : workshop@cbwschool.net