ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

วัันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงเช้า และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงบ่าย เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของสถานศึกษา และการปฎิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้นักเรียนร่วมมือกันในการทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *