การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑

โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘

วันที่ 27 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 2 สวนแยก 1 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2118 ได้จัดอบรมยาวชน SAMART HERO เพื่อลดลบายมุขในชุมชน ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยยุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาร่วมงาน และนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำภอท่าอุเทนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *