“โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษาในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

วันอังคาร ที่ ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒. กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษา ในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มาเป็นประธานในธีเปิดการอบรมในครั้งนี้  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสดี ๆ ตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ภายใต้รูปแบบอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและ อนาคตต่อไป

ภาพกิจกรรม “โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษาในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”