อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 10 ตุลาค 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยคม ตำบลไชยบุรี อำเภอทำอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี นายอิทธิพัทธ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 22 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *