อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ปี 2563

จิตอาสาพระราชทาน

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ROYAL THAI VOLUNTEERS
เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

9 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงรียนไขยบุรีวิทยาคม อำภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมื่อวัน 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดครพนม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ณ หประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี อำภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ และของประชาชนทุกหมู่เหล่า   โดยมี นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่อเทน เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *