รับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน

         วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน โดย พลเอก พิพัฒน์  บุญญศรี ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้รับคัดเลือก จำนวน 2 คน โดยมีผู้อำนวยการ นายมิตรชัย   ไชยนาน เป็นตัวแทนผู้มอบทุน  ซึ่งเป็นรับมอบทุนโดยผ่านทางออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

         ทุนการศึกษาบริเวณชายแดนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส มีผลการเรียนระดับดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่อาศัยในหมู่บ้านตามจังหวัดชายแดน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนต่อขั้นสูงขึ้น ซึ่งมีความรักก้าวหน้า รักเรียน และสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองในอนาคตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด