นิเทศน์การสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

กด Share

             วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการนิเทศซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการนิเทศเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กด Share