จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนมกราคม 2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมของ วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน อีกทั้งช่วยส่งเสริมกิจกรรมสามัคคีวิถีพุทธ เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณรู้จักสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข