จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร นายมิตรชัย ไชยนาน คณะครู และนักเรียน ร.ด. จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

       ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖ ๔ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยกำหนดดำเนินการในวันอังคาร ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนเมษายน 2564

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดค่ายแกนนำสภานักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2564

   วันที่ 31 มีนาคม 2654 โรงเรียนไซยบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองจากอุบัติเหตุ ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2654 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยมี นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดยมี นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วย นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมของวันพระ (ขึ้น- แรม 8 ค่ำ และ 15

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวปรารถนา มหามาตย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ครบรอบ 36 ปี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ได้จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (4 กุมกาพันธ์) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่าน และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more