จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนมกราคม 2564

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยกโดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 2 สวนแยก 1 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2118 ได้จัดอบรมเยาวชน SAMART HRRO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอทำอุเทน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม