รับการนิเทศลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ออนไลน์ ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดการนิเทศและตัดสินการประกวดหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 โดย นิเทศและตัดสินการประกวด ออนไลน์ผ่านทางระบบ Google meet