จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวปรารถนา มหามาตย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว 17/2552) โดยมี 1. นายมิตรชัย ไชยนาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (ประธานกรรมการ)  2. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ นายนิมิต อ่อนบัตรตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เป็นคณะ กรรมการในการประเมินในครั้งนี้