จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน มกราคม 2564

ทำความสะจาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 1 8 มกราคม 2564 โรงเรียนไชยบรีวิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำาบลไชยบรี ดำเนินการทำความสะอาดบริวณโรงเรียนพร้อมทั้งฉีดพนน้ำยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอน ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการเแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)