จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 1 เดือน มิถุนายน 2563

กด Share

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  และ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต – 19(Coronavirus Disease2019 (COVI:-19]] จังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3]  เพื่อให้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของทางโรงเรียน  โดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปีดการประชุมในครั้งนี้


กด Share