การสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

กด Share

          วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นสนามสอบการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ สนามสอบที่ 9 โดยมีประธานอำนวยการและกรรมการกลาง นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.ช.บ.ว. และ นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผอ.ช.บ.ว. มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ประสานเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ สพฐ. และมีคณะกรรมการจัดทำสำเนาแบบทดสอบ นางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ จัดทำจัดส่งและคืนแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารประจำสนามสอบ


กด Share