การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

กด Share

          วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


กด Share