กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุน Aerosoft

กด Share

        วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และทุน Aerosoft เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จำนวน 6 ราย


กด Share