จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน ตุลาคม 2563

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี นายอิทธิพัทธ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้