จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 9 เดือน สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคมจัดงานเลี้ยง รับ – ส่ง ผู้บริหารที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่และรับผู้บริหารที่ยัายมาดำรงตำแหน่ง พร้อมข้าราชการครูย้าย ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2. นายมิตรชัย ไชยนาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

3. นางสาวอุมาพร กสิเจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

4. นางสาวพัชรีย์  แสนคำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม