จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 5 เดือน กรกฏาคม 2563

      วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้
      พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที่ต่อครูผู้มีพระคุณ และเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการจัดการเรียนการสอน นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนายการโรงเรียนไชยบุริวิยาคม ได้เจิมหนังสือและกล่าวให้อวาทกับนักเรียน