มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

กด Share

          วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการมิตรชัย ไชยนาน ท่านรองสุกิจ กลางประพันธ์ ร่วมกับฝ่ายการเงิน และครูที่ปรึกษา มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash Transfer ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ


กด Share