จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนเมษายน 2564

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดค่ายแกนนำสภานักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม