จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

กด Share

       ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖ ๔ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยกำหนดดำเนินการในวันอังคาร ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม


กด Share