การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. กิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 สรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.1-ม.6
– สรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกระดับชั้น
– ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกรายคน
– ประมวลภาพกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2. โครงการหมอภาษาไชยบุรีพัฒนาเยาวชน
– สรุปการประเมินการอ่านออกเสียง ม.1-ม.6
– สรุปการประเมินการอ่านออกเสียง แยกระดับชั้น
– ผลการประเมินการอ่านออกเสียง แยกรายคน
– ประมวลภาพกิจกรรมโครงการหมอภาษาไชยบุรีพัฒนาเยาวชน
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ประกาศผลการตัดสินการประกวดการนำเสนอโครงงานด้วยวาจา ประจำปีการศึกษา 2563
3. ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. จำนวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชั้น ม.1 – ม.6 จำแนกตามหัวข้อ
2. จำนวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จำนวนรางวัลโครงงาน
4. เกณฑ์การประเมินโครงงานสวนพฤกษศาสตร์
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระเทคโนโลยี
2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา ไชยบุรีวิทยาคมวิชาการ”
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL
4. สถิติการใช้งาน DLIT
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. ผลการประเมินความพร้อมผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ
2. รายงานโครงการตลาดนัดพอเพียง (BD Sufficiency Economy Point)
3. ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
4. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
5. รายงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
6. Bodin Academic Expo เปิดบ้านการศึกษาไชยบุรีวิทยาคมวิชาการ
7. ผลงานนักเรียน
8. ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมแนะแนว

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม สไลด์ 1. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563
3. แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ
4. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. สรุปความพึงพอใจต่องานพิธิีหล่อเทียน–ถวายเทียนพรรษา
2. สรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้า
3. การนำเสนอการแต่งเพลงฉ่อยสด
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
2. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1-3
3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3
4. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.4-6
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชารักษาดินแดน ระดับชั้น ม. 4-6
6. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชากิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-6
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
4. การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
6. สถิติการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
7. สถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปีงบประมาณ 2559-2563
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ สไลด์ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
4. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. หลักสูตรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พุทธศักราช 2561
2. ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
3. คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
– รายละเอียดกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา ไชยบุรีวิทยาคมวิชาการ”
5. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
7. แฟ้มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
8. แฟ้มสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับชั้นม.1-6
9. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6
10. แฟ้มหมอภาษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
2. การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ  สไลด์ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
4. กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน
5. แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
6. แฟ้มภาพกิจกรรม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สไลด์ 1. ธรรมนูญสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปีงบประมาณ 2559-2563
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
4. รายงานผลการดำเนินงาน (Self Study Report: SSR)
5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)
7. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8. สารสนเทศ
9. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
– เว็บไซต์โรงเรียน
– เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่่าย
– เว็บไซต์คลังคำสั่ง
– เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจำเดือน
– เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
10. เว็บไซต์ DLIT
11. สถิติการใช้งาน DLIT
12. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
13. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เอกสารประกอบการนำเสนอ ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ดีเลิศ ดีเลิศ   สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยอิงมาตรฐาน
3. ตัวอย่างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
5. มาตรฐานที่ 3
6. ประมวลภาพกิจกรรม
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เว็บไซต์ DLIT
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
– Digital Library
– พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าไชยบุรี
– สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
– หมอภาษา
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองเก่า
– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
5. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
– สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
– สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด
– สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
– สถิติการเข้าใช้ Digital Library
– สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
6. บอร์ด นิทรรศการ
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ   สไลด์ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยอิงมาตรฐาน
3. ตัวอย่างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
5. มาตรฐานที่ 3
6. ประมวลภาพกิจกรรม
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
4. แบบทดสอบ
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
6. แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   สไลด์ 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน